آرین کارگر

 آرین کارگر

من در دوره حل مسئله و تصمیم گیری سازمان شرکت کردم؛ در برهه ای ذهنم به شدت مشغول بود و بعد از این دوره مسیر زندگیمو با اطمینان کامل انتخاب کردم و الان کاملا راضی هستم. دوره های سازمان رو به همه پیشنهاد می کنم

3