امین صبحی

 امین صبحی

تخفیفاتی که پیرامون موضوع حمل و نقل بین شهری داره خیلی خوبه من به دلایل کاری زیاد باید سفر برم که مجموع تخفیف‌های قطار و هواپیمای سازمان برای من ارزشمند بوده تا به حال و همه باید تجربش کنیم چیز خوبیه...

4