محمد متین دهقانی پوده

 محمد متین دهقانی پوده

در حال صحبت با یکی از هم دانشگاهی هام بودم که برام از تسهیلات این سایت برای دریافت بیمه تامین اجتماعی گفت و بسیار مشتاق شدم داخل سایت ثبت کنم و وقتی دیدم اینجا خدمات مفید زیادی برای دانشجویان داره به فعالیتم در سایت ادامه دادم

8