تجربه‌های خوبی از شرکت در کارگاههای سازمان دارم، اما امروز نیاز به نوشتن یک طرح تجاری پیدا کردم برای بیان ایده تجاری، که این دوره را در سازمان گذرانده‌ام و می‌توانم با اعتماد به نفس کامل، یک طرح تجاری کامل و گویا را بر اساس آموخته‌هایم از این کارگاه مفید، بنویسم. بسیار خوشحالم که در تمام کارگاههای تیرماه ۹۸ شرکت کردم، از قدیم گفتند: هر چیزی که خار آید، روزی به کار آید. از یادگیری هیچوقت هیچکس ضرر نکرده.

تجربیات کاربران