آزاده غروی

 آزاده غروی

تجربه‌های خوبی از شرکت در کارگاههای سازمان دارم، اما امروز نیاز به نوشتن یک طرح تجاری پیدا کردم برای بیان ایده تجاری، که این دوره را در سازمان گذرانده‌ام و می‌توانم با اعتماد به نفس کامل، یک طرح تجاری کامل و گویا را بر اساس آموخته‌هایم از این کارگاه مفید، بنویسم. بسیار خوشحالم که در تمام کارگاههای تیرماه ۹۸ شرکت کردم، از قدیم گفتند: هر چیزی که خار آید، روزی به کار آید. از یادگیری هیچوقت هیچکس ضرر نکرده.

3