رضا نوروزی جوینانی

 رضا نوروزی جوینانی

إمکانات بیمه‌ی سازمان جهت دانشجوها خیلی مهم است... قیمت پایین و إستمرار آن بعد از دوران دانشجویی... هم بازنشستگی داره و هم خدمات درمانی و هم اینکه به تناسب توانایی مالی می‌توان خدمات را إنتخاب کرد.....

3