محمد امیر محرری

 محمد امیر محرری

1 ماه پیش بعد از چند وقت از شرکت رجا بلیط تهیه کردم. زمان پرداخت سایت مربوطه حدود 20 درصد تخفیف لحاظ کرد که علت آن را متوجه نشدم بعد از پیگیری متوجه شدم به خاطر عضویت در این سازمان بود. تخفیف خوبی بود.

13