داود قهرمانی

 داود قهرمانی

بنده دومین سالی هست که به عضویت این سازمان در امده ام، اگر چه سال اول چند سال قبل بود ولی در سالهای قبل خدمات خاصی ارایه نمی شد که خوشبختانه در سال اخیر این خدمات قابل ملاحظه هست و توصیه میکنم که دوستان هم استفاده کنند.

1