علی ساکی

 علی ساکی

همایش ها که تعداد قابل توجهی از اونها داخل دانشگاه تهران برگزار می شوند باعث اشنایی با انسان های فرهنگی و نخبه می شود که میتونند دوستان بسیار عالی باشند در کنار تخفیف بسیار زیاد برای شرکت در همایش های دانشگاه تهران.

7