علیرضا خدامی

 علیرضا خدامی

با سلام ، ارائه بیمه تامین اجتماعی در کنار بسیاری خدمات دیگر در غالب سازمان بین المللی دانشجویان اتفاق بسیار ارزشمندی است که یقینا میتواند در آینده شغلی هر شخصی تاثیر به سزایی داشته باشد . آینده شغلی و سابقه ی کار در بدو ورود به بازار کار دغدغه ی ذهنی هر دانشجویی هست که با وجود داشتن بیمه میتواند از نگرانی دانشجویان کم کند . چقدر خوب است که سازمان خدمات خود را به طور گسترده تر به دانشجویان تمام نقاط کشور معرفی کند تا همه بتوانند به صورت یکسان از این امکانات بهره مند گردند.

3