پرویز علیزاده

 پرویز علیزاده

بنده از سازمان بابت فایل های آموزشی که در اختیار دانشجویان قرار داده است کمال تشکر را دارم که به نظر من تخصصی ترین سازمانی که در حال حاضر می توان دنبال آن گشت سازمان بین المللی دانشگاهیان می باشد امیدوارم از همه جوانب و خدمات ارائه شده در آن بهره مند شوید

2