کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات عرب
دانشگاه تهران
سلام دوستان کارت منم نیز رسید. البته من از طریق صدور کارت آنی اقدام کردم و یک هفته ای به دستم رسید.