کارشناسی ارشد
زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
دانشگاه شهید بهشتی