کارشناسی
علوم قرآن و حدیث
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

سلام دوستانی که از طریق سامانه دانشگاهیان نسبت به ثبت نام در بیمه تامین اجتماعی اقدام کردین ، ماهانه چه مبلغی رو واریز میکنین؟

کارت دانشجوییم رسید و با هیچکس میل سخنم نیست