کارشناسی ارشد
زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
دانشگاه بیرجند

اگه نیاز به افتتاح حساب و واریز هزینه ، باشه .. پس چرا در ابتدای کار پیامک فرستادید که :« تمام هزینهٔ ۲۸۰ هزار تومانی ، از جانب دولت و بانک گـردشگری ، تقبّـلِ هزینه شده و صدور کارت برای دانشجو ، رایگان شده» ... و از این حرفا ؟؟؟ متن پیامکهای ارسالی را به عنوان مـدرک، هنوز رو گوشیم دارم!!!