کارشناسی
شیمی کاربردی
دانشگاه مراغه
سلام من ببشتر از ۴ هفتس که مدارکم تایید شده ولی پیامک افتتاح حساب نیامده هنوز کسی اینجا کارتشو دریافت کرده؟