دکتری تخصصی
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
دانشگاه شاهرود

مشاوره انواع تجهیزات آزمایشگاهی اندازه گیری بهمراه برنامه نویسی و مانیتورینگ انواع تجهیزات آزمایشگاهی

برنامه نویسی و مانیتورینگ انواع تجهیزات اندازه گیری آزمایشگاهی و صنعتی به همراه مشاوره خرید. Am.r1374@yahoo.com

مشاوره خرید انواع سنسورها و تجهیزات اندازه‌گیری به‌همراه برنامه نویسی آن‌ها جهت مانیتورینگ و کنترل. Am.r1374@yahoo.com