کارشناسی ارشد
مدیریت کسب و کار MBA- عملیات و زنجیره تامین
دانشگاه یزد