کارشناسی ارشد
مهندسی ماشین های ریلی
دانشگاه علم و صنعت ایران