کارشناسی
علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانشگاه آزاد اسلامی