کارشناسی ارشد
مهندسی عمران‌ - سازه‌
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی -خوزستان