کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه الزهرا (س)