کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع- صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی