کارشناسی
مهندسی برق - سیستمهای قدرت
دانشگاه آزاد اسلامی