کارشناسی
الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه ارومیه