کارشناسی
مدیریت کسب و کارهای کوچک
دانشگاه آزاد اسلامی