کارشناسی
زیست شناسی - سلولی و ملکولی
دانشگاه زنجان