کارشناسی ارشد
مدیریت
دانشگاه تهران

زندگی مانند بازی شطرنج است ما نقشه میریزیم اما اجرای آن مشروط به حرکت هایی است که رقیب به دلخواه میکند! این رقیب در زندگی،سرنوشت است! "در باب حکت زندگی" "آرتور شوپنهاور"

صد سال دیگر در چنین روزی همه ما مرده ایم و فراموش شده ایم!

و فجاه جاء الماضی حادا مثل سکین! و ناگهان گذشته چون چاقویی تیز،تورا در بر میگیرد!