کارشناسی
تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی