کارشناسی ارشد
مهندسی معدن‌-اکتشاف‌ معدن‌
دانشگاه صنعتی شاهرود