دکتری تخصصی
بهداشت و بیماریهای آبزیان
دانشگاه تهران