کارشناسی
علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
دانشگاه خوارزمی
درصورت نیاز به مشاوره جهت ویزا، پرواز، محدودیت های کرونایی کشورها و دیگر امور مسافرتی در خدمت دانشجویان عزیز هستم.
میزان رعایت شما و وضعیت بیماریتان
فرصت های شغلی و بازارکار کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی؟