کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی – فرآوری و انتقال گاز
دانشگاه صنعتی شیراز