کارشناسی
مهندسی فناوری اطلاعات(IT)
دانشگاه بوعلی سینا