کارشناسی
پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی لرستان

قوی بمان ؟ چون همه چیز بهتر خواهد شد ؛ ممکن است امروز هوا طوفانی باشد اما تا ابد که باران نخواهد بارید //:

کاش علت حال خوب هم باشیم ! باور کنید دنیا خودش به اندازه کافی مهارت دارد که دل آدمی را به درد آورد .