دکتری تخصصی
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی