تعیین نشده
مترجمی زبان عربی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)