کارشناسی
فیزیک مهندسی
دانشگاه ولی عصر (عج)

زمانی دست از کار بکشید که کار شما تمام شده باشد نه آنگاه که خسته شدید (پرفسور سمیعی)

در دنیای واقعی، زندگی ما را با سرفصل کتاب ها امتحان نمیکند