کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی
دانشگاه آزاد اسلامی

سلام از دوستان کسی مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان یا فردوسی مشهد در حال تحصیل هست ؟؟؟ ترجیحا کارشناسی ارشد