دکتری تخصصی
زمین شناسی اقتصادی
دانشگاه آزاد اسلامی