دکتری تخصصی
مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه آزاد اسلامی
لزوم بازنگری برنامه های درسی مقاطع تحصیلات تکمیلی
خرید و فروش تالیفات علمی (پایان نامه ارشد/ رساله دکتری/ مقاله)