کارشناسی
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
دانشگاه فنی و حرفه ای