کارشناسی ارشد
مهندسی کشتی سازی
دانشگاه صنعتی مالک اشتر