پزشکی عمومی
داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوستی داشتم که می گفت در جامعه ی ما همه ی مردم هم دکتر اند، هم مجتهدند، هم متخصص امور سیاسی. همیشه سعیم بر آن بوده تا در مواردی که تخصص ندارم بیش از فهم یک فرد معمولی مداخله نکنم و در چارچوب دانسته های خودم سخن بگویم. اما این آفت همه فن حریف بودن و تخصص در همه ی امور به اینجا هم که یک...