کارشناسی ارشد
مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
دانشگاه سمنان