در این سایت متاسفانه پشتیبانی و خدمات ضعیف است.

سلام کسی نحوه ورود به قسمت زبان انگلیسیef رو میدونه روی ایمیل و لینک اومده کلیک میکنم ولی وارد نمیشه خدمات سایت هم خیلی ضعیفه و اصلا پشتیبانی نداره و راهنمایی کارامدی هم در این زمینه نشده

اگر میخواهی دروغی نشنوی اصراری برای شنیدن حقیقت نداشته باش.

هرگز با یک آدم نادان مجادله نکنید تماشاگران ممکن است نتوانند تفاوت بین شما را تشخیص دهند.

هر قدر بر تعداد قوانین افزوده شود به همان نسبت به تعداد تبهکاران افزوده میشود.

برای اینکه پیش روی قاضی قرار نگیری پشت سر قانون راه برو

اگر اقبال مرا رئیس قوم سازد از کجا معلوم که نابود نسازد