مدرس
مدیریت- مدیریت مالی
موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان -تهران

دوستان در زمینه ثبت شرکت اگر تجربه ای دارند، به خصوص در حوزه سهام و حداقل افراد لازم در تشکیل شرکت، راهنمایی بفرمایند.