دکتری تخصصی
بیماری شناسی گیاهی-قارج شناسی و بیماریهای قارچی
دانشگاه تبریز