کارشناسی
مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی