کارشناسی ارشد
فیتوشیمی
دانشگاه شهید بهشتی

گاه تشخیص کسی که دروغ می گوید ، از کسی که راست می گوید آسانتر است . حقیقت همچون روشنایی چشم را کور میکند. دروغ ، برعکس ، همچون آفتابی که در حال برخاستن یا فروخفتن است ، به همه چیز جلوه می بخشد !!