مائده کلهر
کارشناسی ارشد فیتوشیمی
دانشگاه شهید بهشتی
امتیاز : 36.25

گاه تشخیص کسی که دروغ می گوید ، از کسی که راست می گوید آسانتر است . حقیقت همچون روشنایی چشم را کور میکند. دروغ ، برعکس ، همچون آفتابی که در حال برخاستن یا فروخفتن است ، به همه چیز جلوه می بخشد !!


4 0
3 هفته پیش
0