کارشناسی
زیست شناسی - علوم سلولی وملکولی
دانشگاه محقق اردبیلی

Crispr cas 9 یک تکنیک ویرایش ژنی در جهت ترمیم های ژنتیکی به منظور رفع نواقص ژنتیکی موجود در نمونه های مختلف مورد استفاده است.